اساتید اسطوره سازان

مرتضی یزدانی اصل

استاد محمود معظمی

استاد هومن کشاورز

استاد محمود مباشرزادگان

استاد شهرام ابوطالبی

پروفسور رضا عمرائی

استاد حمید امامی

دکتر عبدالرضا کردی در سانحه هوایی درگذشت

دکتر مصطفی جعفری

دکتر شهریار شفیعی

رزومه دکتر عبدالرضا کردی

دکتر دلبر نیروشک